nobilitashungariae:List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája
compiled and edited by / összeállitotta és szerkesztette Steven TÖTÖSY de ZEPETNEK
CLCWeb: Comparative Literature and Culture (Library) (2010-):< http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/nobilitashungariae>.
West Lafayette: Purdue University Press, 2010-.?Purdue University ISSN 1923-9580
Hungarian (Magyar) nobility is documented since the Magyar conquest of Pannonia in the 9th century including contemporary Hungary and territories of the Kingdom of Hungary ceded in 1920 to Austria, Croatia, Romania (Transylvania), Slovakia, Slovenia, and the Ukraine. In the 14th-20th centuries nobility is based on a patent of nobility with coat-of-arms issued by the monarch and in the 14th-19th centuries nobility constitutes a legal entity. Magyar nobility and the right to bear coat-of-arms is inherited by both genders. Surnames with praedicatum are indicated with the Latin "de" (the language of government administration and the judicial system was Latin until 1848) with a geographical place name of landed property or place of origin donated and issued by the monarch as indication of nobility, e.g., Fényes de Csokaly. In Magyar the praedicatum of nobility is in capitals, e.g., Csokalyi Fényes (m.kir. Belügyminisztérium [Royal Ministry of the Interior] 33.607/ 1933).Privileges of nobility-e.g., no taxation but obligatory military service at war at own cost-are abolished in 1848, the use of praedicatum and title of nobility (i.e., baron, count, etc.) are abolished in 1947, the abolishment of praedicatum and title of nobility is confirmed in 1990; however, praedicati and titles are used in historical and genealogical work, as well as in personal practice. The number of surnames of Magyar nobility from the 9th century to today is likely 35.000-40.000 because in genealogical and historical works published since the 19th century many are not mentioned while listed including archival sources e.g., in Dezső Csánki, Magyarország földrajza a Hunyadiak korában (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897) (Geography of Hungary in the Age of the Hunyadi-s). nobilitashungariae contains 32.809 surnames (surnames of families of the same surname without praedicatum are listed once).
Magyar nemesség a honfoglalás korától (9. század) dokumentált a mai Magyarország területén valamint a Magyar Királyság területein melyek 1920-tól Ausztria, Horvátország, Románia (Erdély), Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna országokhoz tartoznak. 14.-20. századokban magyar nemesség uralkodó által adományozott címeres nemeslevél alapján nyugszik és a 14.-19. századokban jogi osztály. Magyar nemesség és címer használata az adományozott nemeslevéllel öröklődik mindkét nembeli leszármazók személyeiben. A nemesi előnév (praedicatum) a latin "de" jelzéssel íródik (az ország hivatalos nyelve 1848-ig latin): "de" földrajzi névvel a nemesi előnév a nemesi birtoknak vagy a család származási illetve lakóhelyének földrajzi nevéből képzett a nemességet adományozó uralkodói okmány feljogosítása alapján használt családnév, pl. Fényes de Csokaly. Nemesi előnév magyar formájában nagybetűvel írott, pl. Csokalyi Fényes (m.kir. Belügyminisztérium 33.607/1933). A magyar ne-messég kiváltságai-pl. adómentesség és háborúban katonai szolgálat kötelezettsége saját költségen-1848. megszűnt, nemesi előnevek és címek (báró, gróf, stb.) viselése 1947. megtiltott, nemesi előnevek és címek viselésének tiltása 1990. megerősített: mindemellett előnevek és címek történelmi és genealógiai munkákban gyakoroltak valamint személyes használatban viseltek. A történelmi magyar nemesség családneveinek összeges száma a 9. századtól máig valószínűleg meghaladja 35.000-40.000 családnevet ugyanis sok családnév nem említtetik a 19. századtól kezdve kiadott genealógiai és történelmi munkákban melyek pl. Csánki DezsőMagyarország földrajza a Hunyadiak korában (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897) listázva vannak leveltári forrásokkal.nobilitashungariae32.809 családnevet tartalmaz (ugyanaz nevű előnév nélküli családnevek egyszer vannak listázva).
The edelleute.eu list of surnames of the nobility of Hungary nobilitasHungariae was compiled by Steven Tötösy de Zepetnek based on published genealogical sources ©Steven Tötösy de Zepetnek and ©edelleute.eu / Az edelleute.eu névlistája nobilitasHungariae Steven Tötösy de Zepetnek által lett összeállítva kiadott források alapján ©Steven Tötösy de Zepetnek és ©edelleute.eu / Die Namensliste nobilitasHungariae des Adels von Ungarn in edelleute.eu wurde von Steven Tötösy de Zepetnek von veröffentlichten genealogischen Quellen zusammengestellt ©Steven Tötösy de Zepetnek und ©edelleute.eu.

nobilitasHungariae is not complete; for example, large numbers of nobles documented in the middle ages and listed in Csánki, Dezsõ, Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897. are not listed in genealogical sources of the nineteenth and twentieth centuries unless newly ennobled and/or confirmed as nobles after the middle ages / nobilitasHungariae nem teljes; például nagy száma a középkori magyar nemességnek Csánki Dezsõ Magyarország földrajza a Hunyadiak korában (Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897) cómũ munkájából sok esetben nincs vezetve a 19. és 20. századokban megjelent geneológiai munkákban hacsak a középkor után nem kaptak nemességet újra vagy/és a nemesség megerõsítését / nobilitasHungariae ist nicht vollständig; z.B. ein grosser Anzahl des ungarischen Adels dokumentiert im Mittelalter z.B. in Csánki, Dezsõ, Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897. wurde in genealogischen Werken des 19. und 20. Jahrhunderts nicht eingetragen, ausser solche erhielten nach dem Mittelater neue Adelung und/oder die Bestätigung des Adels.

Selected Sources of the Genealogy and Heraldry of Historical Hungarian Nobility / Szemelt forrásai a magyar történelmi nemesség genealógiájának és címertanának
Acsády, Ignác. A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1890.
AdatbázisokOnline. Budapest: Magyar Országos Levéltár .
Adeliges Jahrbuch 1936-tól. Ed. Zoltán Barcsay-Amant. Luzern, 1953-1984.
Alapi, Gyula. Komáromvármegye nemes családai.Komárom, 1911.
ldássy, Antal.Címertan. Budapest, 1923.
Áldássy, Antal.Magyar címeres emlékek.Budapest, 1901-1926. 3 vols.
Áldássy, Antal, & Alfréd Czobor.A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei.Budapest, 1902-1942. 8 Vols.
Anjoukori okmánytár. Ed. Imre Nagy & Gyula Tasnádi Nagy. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1878-1920.
Andretzky, József. Baranyavármegye nemesei. Pécs: Taizs József, 1909.
Baán, Kálmán. Magyar genealógiai és heraldikai forrásmunkák, 1561-1932.Budapest: Robur, 1932.
Baán Kálmán, László T. Kóczy, & István Gazda.Magyar családtörténeti és címertani irodalom, 1561-1944. Budapest: Könyvért, 1984.
Balogh, Gyula. Vasvármegye nemes családjai. Szombathely: Bertalanffy, 1894, 1900.
Balogh, Gyula, & Márton Szluha.Vasvármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 1999.
Bangha, Ernő. A magyarkirályi testőrség, 1920-1944. Budapest: Európa, 1990.
Bárczay, Oszkár. A heraldika kézikönyve. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1897.
Barna, János, & Dezső Sümeghy.Nemes családok Csanádvármegyében. Makó: Gaál, 1913.
Baross, Károly. Magyarország földbirtokosai. Az összes 100 holdnál többet bíró magyar birtokosok névsora a tulajdonukban levő földterületek mívelési ágak szerinti feltüntetésével. Budapest: Hungaria, 1893.
Beke, Margit. A Prímási levéltár nemesi és címeres emlékei.Budapest: Magtár Művészeti Alapítvány, 2011.
Benkó, Imre. Nemes családok Nagykörösön 1848 előtt.Leszármazási táblákkal és czímerekkel.Nagykőrös, 1908.
Bertényi, Iván. Kis magyar címertan. Budapest: Gondolat, 1983.
Bojničić-Kninski, Ivan von.Verzeichnis der im Landtage der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien in den Jahre 1557-1848 publicirten Adelsdiplome.Zagreb, 1896.
Boross, István, & Lajos Madarász, eds. Veszprém vármegye összeírásai 1696, 1715, 1720. Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 2002.
Borovszky Samu, ed. Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája. Budapest: Apolló, 1896-1914. 17 vols.
Böjthe, Ödön. Hunyad vármegye sztrigymelléki részének és nemes családainak története tekintettel a birtok-viszonyokra.Budapest, 1891.
Családtörténeti értesítő czímerekkel és leszármazási táblákkal.Ed. Iván Nagy. Budapest, 1899-1901.
Csánki, Dezső. Magyarország földrajza a Hunyadiak korában. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1890-1897. 9 vols.
Csoma, József. Abauj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa: Forster & Wesselényi, 1897.
Csoma, József. A magyar heraldika korszakai. 1913. Máriabesnyő: Attraktor, 2008.
Czobor, Alfred. Történelmi közlemények Abauj-Torna vármegye és Kassa multjából.Kassa, 1910-1912.
Dudás, Gyula. "Bácskai nemes családok." Bács-Bodrog vármegyei történelmi társulat évkönyve 9 (1888-1890): 51-154.
Engel, Pál. Középkori magyar genealógia. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2001.
Engel, Pál. Magyar középkori adattár.Magyarország világi archontológiája 1301-1457. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1996. 2 Vols.
Erdélyi, László. A magyar lovagkor nemzetségei 1200-1408. Budapest: Szent István Társulat, 1932.
Erdélyi Múzeum-Egyesület, ed. Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010.
Fallenbüchl, Zoltán. Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17.századi Magyarországon. Adattár. Budapest: Osiris, 2002.
Fejérpataky, László, ed. Magyar Nemzetiségi Zsebkönyv. Főrangú családok. Budapest, 1888.
Fejérpataky, László & Antal Áldásy.Magyar címeres emlékek. Budapest: Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, 1901-1926. 3 Vols.
Fekete Nagy, Antal. Név- és tárgymutató a Turul 1893-1936.évfolyamaihoz. Budapest, 1901-1902.
Fényes, Elek. Magyarország geográphiai szótára. Pest: Kozma Vazul, 1851.
Förster, Jenő. "Szepes vármegye nemes családainak összeírása 1591-1595-1754/55-1835 évekből".Közlemények Szepes megye múltjából (1909).
Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat czímerekkel és leszármazási táblákkal.Ed. Imre Sándor & József Sebestyén.Kolozsvár, 1903-1914. 12 vols.
Gerő, József. A királyi könyvek.Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 1867-től 1918-ig adományozottnemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke. Budapest, 1940.
Gerő, József. A Magyar Kir. Belügymin. által igazolt nemesek 1867-1937. Budapest, 1938.
Gorzó, Bertalan. Szatmár vármegye nemes családjai.Nagykároly: Gál Samu, 1910-12. 2 Vols.
Gudenus, János József. A magyarországi főnemesség XX.századi genealógiája. Budapest: Heraldika, 1990-1999. 5 vols.
Gudenus, János József. Magyar családtörténeti adattár & Magyar főnemesség genealógiája.Petőfi Irodalmi Múzeum (2007-):.
Gudenus, János József. Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája. Budapest: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2000.
Gyalókay, Jenő. Bihar vármegye és az útólsó nemesi insurrectio. Nagyvárad, 1902.
Gyárfás, Tihamér. Brassói címeres nemesi levelek és nemes családok.Budapest, 1912.
Héjja, Julianna Erika. Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950.Főispánok és alispánok. Gyula: Békés Megyei Levéltár, 2002.
Hellebronth, Kálmán, Tisza-beői. Magyar testőrségek névkönyve, 1760-1918. Budapest: Stádium, 1940.
Herényi, István. A középkori Vas vármegye genealógiája. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1987.
Herényi, István. Az alsóőri nemesi közbirtokosság genealógiája 1867. Budapest: Eötvös Loránd Tudomány-egyetem, 1990.
Hernádi, László Mihály. AMagyar Családtörténeti Szemle repertóriuma 1935-1944. Budapest: Tarsoly, 2000.
Herpay, Gábor. Nemes családok Debrecenben.Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület, 1926.
Herpay, Gábor. Nemes családok Hajdúvármegyében.Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület, 1926.
Horánszky, Pál. Liptó vármegye az 1790-1843. évek között kiadott nemességigazoló és egyéb-bizonyítványok jegyzéke. Budapest, 1940.
Horváth, Sándor. A M.Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czímeres nemeslevelek jegyzéke. Budapest, 1908.
Horváth, Sándor. A vármegyei levéltárak felülvizsgált czímeres nemesleveleinek jegyzéke.Budapest, 1909.
Hunyady László & Andor Ament.Családtörténet kutatás. Zsebkönyv: Felhívás és toborzó, megvalósítható javaslatok, adatgyűjtemény, genealógia a gyakorlatban, családfakutatás, világháló, internet lehetőségei. Budapest: Hunyady & Ament, 2004.
Illés,József."A címeres levél kihirdetése."Emlékkönyv Kolosváry Bálint dr. jogtanári működésének negyvenedik évfordulójára.Budapest: Grill, 1939. 224-31.
Illésy, János & Béla Pettkó.A Királyi Könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím, czímer, előnév és honosság adományozásoknak 1527-1867. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1895.
Illésy, János & Béla Pettkó.Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1902.
Iványi, Béla. "Fogaras vidéki nemesség összeírása 1637-ből".Turul 32 (1927): 88-89.
J?ger Sustenau, Hanns. General Index zu dem Siebmacher'schen Wappenbüchern 1605-1961.Graz, 1964.
Joódy, Pál. Máramaros vármegye 1749-1769.évi nemesség vizsgálata. Máramarossziget, 1943.
Kállay, István, ed. A történelem segédtudományai. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1986.
Karácsonyi, János. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1900-1901.
Kempelen, Béla. A magyar nemes családok címerei. Budapest, 1914.
Kempelen, Béla. A nemesség. Útmutató az összes nemességi ügyekben. Genealogiai és heraldikai kézikönyv. Budapest: Benkő Gyula, 1907.
Kempelen, Béla. Családkönyv. Nemes családok, polgárcsaládok.Budapest, 1940.
Kempelen, Béla. Magyar főrangú családok.Budapest, 1931.
Kempelen, Béla. Magyar nemes családok. Budapest: Grill, 1911-1932. 11 vols. & Supplement, Appendix.
Kempelen, Béla. Magyar nemesi almanach. Az 1867-1909. magyar nemességre, bárói, grófi és herczegi méltóságra emelt családok. Budapest: Patria, 1910.
Kempelen, Béla. Magyar nemesi családkönyv.Budapest, 1927-1928. 2 vols.
Kempelen, Béla. Magyarországi zsidó és zsidó eredetü családok.Budapest, 1937-1939. 3 vols.
Kempelen, Béla. Nemes családok, polgár családok.Budapest, 1940.
Kempelen, Béla. &UACUTEtmutató az összes nemességi ügyekben. Genealógiai és heraldikai kézikönyv.Budapest, 1907.
Királyi Könyvek 1527-1848 (1867). Budapest: Magyar Országos Levéltár.
Kiss, R. István.Az utolsó nemesi felkelés.Budapest, 1911.
Köblös, Zoltán. Magyar családtörténeti könyvészet, 1472-1905.Kolozsvár, 1909.
Kollega Tarsoly, István, ed. Királyi Könyvek 1867-1918. Szekszárd: Babits, 1994.
Kosáry, Domokos. Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Budapest: Osiris, 2000.
Kovács, András W. "Studies of Hungarian Genealogical Research". Colloquia 10-11.1-2 (2003-2004): 240-49.
Kőszeghi, Sándor. Nemes családok Pestvármegyében. Budapest: Hungária, 1899.
Kővári, László. Erdély nevezetesebb családai.Kolozsvár, 1854.
Kubinyi, András. "A magyar genealógiai kutatás".Levéltári Közlemények 56.2 (1970): 213-21.
Lendvai, Miklós. Temes vármegye nemes családjai. Budapest: Budapesti Hírlap, 1896-1899. &Temesvár: Csendes Jakab, 1905. 3 vols.
Lengyel, Alfréd. Győr vármegye nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigacio. Mosonmagyaróvár, 1942.
Lengyel, Alfréd. Moson megye 1754-ben igazolt nemes családjai.Mosonmagyaróvár, 1943.
Magyar Családtörténeti Szemle.Genealógiai és Heraldikai Szaklap.Ed. Kálmán Baán. Budapest: 1935-1944. 10 vols.
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv.Ed. József Szinnyei & László Fejérpataky. Budapest: Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, 1888-1905. 2 vols.
Marczányi, György. Nemesség. Kézikönyv nemesi ügyekben. Budapest: Franklin, 1886.
Márki, Sándor. "A nemesek és birtokaik." Aradmegye és Arad szabad királyi város története. Arad: Monográphia Bizottság, 1892. Vol. 2, 657-719.
Molnár, András, ed. Armálisok. Nemesi cimereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyüjteményéből 1477-1898. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 2004.
Molnár, András, ed. Zala megye archontológiája, 1138-2000. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár, 2000.
Nagy, Iván. Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest: Ráth, 1857-1868. 12 vols.
Nemesi Évkönyv. Ed. Zoltán Daróczy. Budapest: May, 1923-1937. 13 Vols.
Nobilitas. Ed. János József Gudenus. Budapest: Magyar Történelmi Családok Egyesülete, 2005-.
Nyáry, Albert. A heraldika vezérfonala. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1886.
Nyulásziné Straub, Éva. Magyarország címerkönyve. A heraldika alapjai. Budapest: CEBA, 2001.
&OUMLlyvedi Vad, Imre.Nemességi könyv. Szeged: Koroknay, 1930.
Orosz, Ernő. A Heves és volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes nemes családjai. Eger: Egri Nyomda, 1906.
Ozorai, József. Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk.Esztergom, 1887.
Palatinus, József. Békésvármegyei nemes családok története.Budapest, 1909.
Palatinus, József. Vasvármegyei nemes családok története. Szombathely: Vasvármegyei Nyomdavállat, 1911.
Pálmay, József. Székely nemes családok. Sepsiszentgyörgy: Jókai, 1901-1906. 6 Vols.
Pongrácz, Denis, Radoslav Ragač, Gábor Strešnák, Tomáš Tandlich, & Frederik Federmayer, eds. Pozsony vármegye nemes családjai. Debrecen: Alföldi, 2008.
Rédei, Ferencz, & Emil Elek.A Magyar földbirtok 1903. Budapest: Pátria, 1903.
Rexa, Dezső. A törvényhatósági levéltárak címeres levelei (literae armales).Kassa, 1902-1910.
Romhányi, Vilmos. "Nyitra vármegye 1754-55. évi nemesi igazolása". Levéltári Közlemények (1913): 38-43, 54-61, 78-88.
Sándor, Imre. Czímerlevelek. Kolozsvár: Genealógiai füzetek, 1910-1912. 2 vols.
Scheftsik, György. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemes családjai.Szolnok, 1935.
Schneider, Miklós. Fejér megye 1843 évi nemesi összeírása.Székesfehérvár, 1936.
Schneider, Miklós. Fejér megye nemesi összeírása (1754, 1809, 1818-21, 1828).Székesfehérvár, 1934.
Schneider, Miklós. Fejér megyei nemességvizsgálatok.Székesfehérvár, 1947.
Schneider, Miklós. Fejérmegyei nemes családok. Székesfehérvár: Csitáry, 1935-1936.
Schneider, Miklós. Trencsén megye 1725-32.évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1938.
Schneider, Miklós. Vas vármegye 1558.évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943.
Schneider, Miklós. Vas vármegye 1696.évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943.
Schneider, Miklós. Vas vármegye 1717.évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1939.
Schneider, Miklós. Vas vármegye 1726/27.évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1940.
Schneider, Miklós. Vas vármegye 1754.évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939.
Schneider, Miklós, Vas vármegye 1835. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939.
Schneider, Miklós. Vas vármegye kétségtelen nemesei 1733-ban.Szombathely, 1940.
Schneider, Miklós. Vas vármegye nemesi összeírásai 1781.Szombathely, 1941.
Schönherr, Gyula. "Czímeres nemes levelek a mármarosi levéltárban".Családtörténeti értesítő 2 (1900): 175-79, 231.
Segner, Felix Ladislaus von.Der ungarische Adel.Grafenau, 1969.
Siebmacher. Nagy, Iván, & Géza Csergheő.Der Adel von Ungarn samt den Nebenl?ndern der St. Stephans-krone. 1885-1893. Neustadt an der Aisch: Bauer & Raspe, 1982-1986.
Soós, Imre, & László Horváth.ősi sopronvármegyei nemzetségek. Sopron: Székely és Társa, 1944.
Szálkai, Tamás. Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban.A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Ph.D. Diss. Debrecen: U of Debrecen, 2010.
Szálkai, Tamás. Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból. Máriabesnyő: Attraktor, 2009.
Szatlóczki, Gábor. Zala Megye archontológiai és genealógiai adattára 13.-16. század. Budapest: Arcanum, 2004.
Szentirmay, László,& János József Gudenus.&OUMLsszetört címerek. Budapest: Mozaik, 1989.
Szilágyi, László. Székely Primor Családok.Budapest, 1938.
Szilágyi, László. &UACUTEtmutatás a nemesség, előnév és cimer igazolásához. Veszprém: Egyházi, 1943.
Szluha, Márton. Bács-Bodrog, Csanád, Liptó, Nyitra, Udvarhely és Vas vármgyék nemes családjai. Budapest: Arcanum, 2004.
Szluha, Márton. Felvidéki családok. Árva, Trencsén, Zólyom vármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 2006.
Szluha, Márton. Felvidéki nemes családok.Sáros, Turóc vármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 2008.
Szluha, Márton. Liptó vármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 2000.
Szluha, Márton. Nyitra vármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 2003-2005. 2 Vols.
Szluha, Márton. Vas vármegye nemes családjai. Budapest: Heraldika, 2011-2012. 2 Vols.
Szluha, Márton, & Gyula Balogh.Vas vármegye nemes családjai. Leszármazási táblák. Budapest: Heraldika, 1999.
Tagányi, Károly. Jegyzéke a Magyar Országos Levéltárban a magyar és erdélyi udvari kancellária fölállí-tásáig található herczegi, grófi, bárói, honossági és nemességi okleveleknek. Budapest: Magyar Nemzeti Levéltár, 1886.
Tagányi, Károly,& Béla Pettkó.Pótlék Tagányi Károly nemesi jegyzékéhez.Budapest, 1888.
Tötösy de Zepetnek, Steven, ed. nobilitashungariae:List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility / nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listája. West Lafayette: Purdue UP, 2010-. .
Turul:A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. Budapest: Turul, 1883-1950 & Magyar Országos Levéltár, 1992-.
Vásárhelyi, Miklós, & Márton Szluha.Magyar császári és királyi kamarások őfái: 1740-1918. Budapest: Heraldika, 2005. Vol. 1, A-G.
Vajay, Szabolcs. A Johannita Rend lovagjai, 1854-1987.München, 1987.
Vajay, Szabolcs. A máltai lovagrend magyar lovagjai 1530-2000. Budapest: Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, 2002.
Vasdényei, Imre. ősi birtokok és birtokosok Somogy vármegyében.Kaposvár, 1922.
Weress, Sándor. Torda őscsaládai. Torda & Kolozsvár: 1890-1891. 2 vols.
Wertner, Mór. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Temesvár: Csanád-Egyházmegye, 1891-1892.
Zala vármegye története. Oklevéltár 1364-1498. Ed. Imre Nagy, Dezső Véghely, & Gyula Nagy.Budapest, 1890.
Zala vármegye története.Oklevéltár 1402-1490.Ed. Imre Nagy, Dezső Véghely, & Gyula Nagy.Budapest, 1886-1890.
A Zichi és VásonkeöiGróf Zichy-család idősb ágának okmánytára.Ed. Imre Nagy, Iván Nagy, & Dezső Véghely.Budapest, 1871-1931.11 vols.
A Zichi és VásonkeöiGróf Zichy-család Zsélyi levéltára.Ed. Pál Lukcsics. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 1930.
Zsoldos, Attila. Magyarország világi archontológiája 1000-1301. Budapest: História, 2011.