Sources
Abgarowicz
Abrahamowicz
Agapsowicz (ursprüngliche Familienname ist Hasso), [Armenische Familie ]
Alth, v., [1786 / 1879]
Ambros Edler v. Rechtenberg, [1790]
Andruchowicz, Ritter von
Andrzejewski, [1792]
Anhauch, Rr. v., [1917]
Antonowicz Rr. v. Cap de Bou, [1815]
Arapp, [Arapul), Rr. v. (1788]
Arbore, Rr. v., [1796]
Archip, Rr. v., [1789]
Aritonowicz, Rr. v., [1907]
Asboth, v., [1715]
Aslan, Rr. v., [1809]
Assaliewicz, [1812]
Aywas, [1789 / 1790]
Babicz, [Babici), Rr. v. (1808]
Balasinowicz, Rr. v., [1788]
Baloscheskul, Rr. v., [1803 / 1831]
Barbier, Rr. v., [1789]
Barbul, Rr. v., [1810]
Bawarowski, Graf v., [1779]
Beszan, Rr. v., [1809]
Bigot de St. Quentin, Graf, [14. Jh.]
Bohdanowicz, [1782]
Boldeskul, Rr. v., [1788]
Bontesch, Rr. v.
Borcze, Rr. v., [1789]
Borczille, Rr. v., [1789]
Borkowski, [1782]
Borschan, [Borsan), Rr. v. (1789]
Braha, Rr. v., [1788 / 1796 / 1808]
Brajeskul, [Braiescul), Rr. v. (1788]
Brenczan, [Brendzan Branzanul), Rr. v. (1788 / 1789]
Brever Graf v. Fürth zu Warden und Limirs, [1773]
Brunstein von Brunicki (Freiherrn von Brunicki), Freiherrn
Butzura, Rr. v., [1788 / 1790]
Cavallar, Fhr. v., [1799]
Chereskul, Fhr. v., [1788]
Chmielewski Rr. v. Wieniawa, [1784]
Cigalla, Graf v., [1597]
Czerkawski Rr. v. Jelita, [1809]
Czerniewski, Rr. v., [1816]
Czucuwan, [Giurgiuvan), Rr. v. (1789]
Des Loges, Rr. v., [1914]
Diakoniuk, Rr. v., [1806]
Dobrowolski v. Buchenthal, Rr., [1800 / 1818]
Dobtzanski, Rr. v., [1801]
Dokonal, Edler v., [1884]
Draginicz, [Dragonitz, Draghanici), Rr. v. (1784]
Drohn, v., [1703]
Drohomifecki Rr. v. Howora, [1833]
Drozdowski, v., [1788]
Duzinkiewicz, Rr. v., [1791]
Effinowicz, Rr. v., [1782]
Enenkel Edler v. Enkelstern, [1832]
Ferro Ritter v. Kajetan, [1829]
Fischer v. Mosara, [1908]
Flondor, Freiherrn von (hießen früher Albu, Albota), [alter moldauischer Adel]
Frendl, Rr. v., [1771 / 1885]
Fronda, Rr. v., [1805]
Frundza, [Frunza), Rr. v. (1788]
Gaffenko, [Gafencu), Rr. v. (1788 / 1789]
Galer, Rr. v., [1789]
Gareiss v. Döllitzsturm, [1856]
Gastheimb Fhr. v., [1536 / 1911]
Gatkiewicz, Rr. v., [1782]
Genge, [Ghenghe), Rr. v. (1789]
Gengoja, Rr. v., [1788]
Georgian, Rr. v., [1796]
Ghiczeskul, Rr. v., [1788]
Gleisner v. Freudensheim, [1789]
Gojan (Goian von Jadova), Ritter von
Gorayski Rr. v. Goray, [1782]
Gorczynski, Rr. v., [1794]
Gore, Ritter von
Grabowiecki, v., [1782]
Grecul, [Konstantinowicz), Rr. v. (1803]
Grierosu, Rr. v., [1789 / 1799]
Grigorczea, [Grigorcea), Rr. v. (1788]
Grocholski, Ritter von, [auch Grocholski - Groholski (polnisch) - Groholschi (rumänisch)]
Guszkiewicz, Rr. v., [1784]
Gutter, Rr. v., [1882]
Gürtler v. Niklas, [1786]
Hankiewicz Rr. v. Habdank, [1782]
Holubey, [Holubei), Rr. v. (1789/ 1793]
Hormuzaki (Hurmuzaki), Freiherrn von
Horodynski Rr. v. Fedkowicz, [1782]
Igalffy v. Igaly, [1858]
Ilski, Ritter von (im Mannesstamm erloschen)
Iskierski, [1913]
Isopeskul-Grekul, Rr. v., [1913]
Issar, Rr. v., [1792]
Jablonowski Graf v. Jablonow, [1779]
Janoß, Rr. v., [1789 / 1790]
Jasiniecki, Rr. v., [1782]
Jaskiewicz. Edler v., [1917]
Jeremiewicz, Rr. v., [1789]
Kalmucki, Freiherrn von, [altes moldauisches, wahrscheinlich ruthenisches, Adelsgeschlecht]
Kapri von Merecey, Freiherrn , [Geadelte Armenier in Österreich]
Kasprzycki Rr. v. Castenodole, [1872]
Kautisch, Rr. v., [1789]
Kirste, [Kerstie, Cirste), Rr. v. (1788 / 1792]
Kleinwächter, v., [1909]
Kobierski, Rr. v., [1782]
Kochanowski von Stawczan (Kochanowski Freiherrn von Stawczan), Freiherrn
Kocza, Rr. v., [1788]
Koczale, Rr. v., [1789]
Kokoran, [Cocoranul), Rr. v. (1789]
Korzeniowski, Rr. v., [1782]
Koschan, Rr. v., [1788]
Kosmitza, Rr. v., [1792]
Kossowski, Rr. v., [1783]
Kostin, [Costin), Rr. v. (1816]
Kostrisch, Rr. v., [1789]
Kozaczeskul, [Cazacescul), Rr. v. (1792]
Krakalie, [Cracalie), Rr. v. (1789]
Krasucki, Rr. v., [1782]
Kriegsfeld de la Renotiere, [1782 böhm. Inkolat]
Kriegshaber, Rr. v., [1794 / 1818]
Krismanicz, Rr. v., [1858]
Krzysztofowicz, Rr. v., [1792]
Kugler, v., [1744]
Kunz von Koppenstein (Kunz Ritter von Koppenstein), Ritter
Kuparenko, Rr. v., [1790]
Langenhahn, v., [1908]
Lastiuka, Rr. v., [1789]
Lavaulx, Graf v., [1652 / 1660]
Lenza, [Lenta), Rr. v. (1789]
Lepedat, Rr. v., [1789]
Liskowacki, Rr. v., [1833]
Logothetti,, [1839 / 1848]
Lubomirski, Fürst v., [1786]
Malewicz, Rr. v., [1817]
Malineskul, Rr. v., [1790]
Maneskul, [Manescul]
Manowarda v. Jana, [1788]
Manz Edler v. Mariensee, [1786]
Medveczky v. Medveczei und Kisbiszterczei
Mehofer, Edler v., [1796]
Michayliuk, Rr. v., [1788]
Mikuli, Rr. v., [1811]
Mikulicz Rr. v. Radecki, [1785]
Milbacher, Rr. v., [1817]
Millanich v. Mandriollo, [1918]
Minkusz Edler v. Schönfried, [1908]
Minticz, Rr. v., [1789 / 1790 / 1793]
Mitreskul, [Mitescul), Rr. v. (1793]
Mogelnicki, Rr. v., [1784]
Mokranski, Rr. v., [1796]
Moltke Fhr. v., [1910]
Mor Rr. v. Sunegg und Morberg, [1686]
Morzun, Rr. v., [1788]
Moszoro, [1849]
Motzok, [Motoc), Rr. v. (1789]
Muil Rr. v. Melag, [1667]
Muntian, Rr. v., [1789]
Mustatza (Mustaca, Mustata) von Sadagora , Freiherrn, [Familie stammte aus Griechenland]
Ohanowicz, [1817]
Olszanski, Rr. v., [1805]
Onciul, Rr. v., [1788 / 1789 / 1803]
Ortinski, Rr. v., [1784]
Pacor v. Karstenfels und Hegyalja, [1894]
Paladi, Rr. v., [1808]
Papaza, [Pupaza), Rr, v, (1795]
Passakas, [1808]
Paunel, Rr. v., [1788]
Pausch, Rr. v., [1806]
Peletiuk, Rr. v., [1788]
Perschul, [Perjul), Rr. v. (1789]
Petrino-Armis, Fhr. v., [1836]
Petrowicz, [1817]
Peyersfeld, Rr. v., [1794 / 1781]
Pirvul, Rr. v., [1788]
Podlog, [Potlog), Rr. v. (1780]
Poklitar, Rr. v., [1797]
Popeskul, Rr. v., [1807]
Popowicz v. Nekulitza, Rr. v., [1804 / 1908]
Prajas, [1789]
Predan, [Preda), Rr. v. (1793]
Prevost, v., [1677]
Prodan, Rr. v., [1792]
Prunkul, [1790 / 1848]
Przedziecki, Rr. v., [1794]
Rakocze, Rr. v., [1816]
Randa, Rr. v., [1917]
Rduch, Edler v., [1888]
Regius, Rr. v. Königsdorf, [1705]
Reus von Mirza, Ritter
Rey, Graf v., [1808]
Rey, Rr. v., [1785]
Rezori, v., [1889]
Ripta, [Repta), Rr. v. (1793 / 1798 / 1800 / 1802]
Romaszkan v. Masil, [1789 / 1848]
Roschka, Rr. v., [1811]
Rosenstock - Edler v. Rosztocki, [1903]
Rotopan, Rr. v., [1792]
Samson, Ritter von
Sawa, [Sava), Rr. v. (1789]
Saweskul, [Savescul), Rr. v. (1788]
Sawicz, Rr. v., [1789]
Scala, Graf della, [1534 / 1672 /1916]
Schahin, Rr. v., [1789]
Scherban, Rr. v., [1800]
Schian, Rr. v., [1788]
Schiller Rr. v. Schildenfels, [1745]
Schmidt Rr. v. Schmidtsfelden, [1677]
Semaka, Rr. v., [1788 / 1794]
Seweskul, Rr. v., [1792]
Skraba, Rr. v., [1797]
Smal-Stocki, v., [1911]
Soroczan, Rr. v., [1788]
Stam v. Stamsberg, [1773]
Stefanowicz, Fhr. v., [1917]
Stetkiewicz, Rr. v., [1899]
Stirbez, Rr. v., [1789]
Stratulat, Rr. v., [1812]
Strischka, Rr. v., [1812]
Stroicz, [Sroici), Rr. v. (1795]
Strojeskul, Rr. v., [1788]
Strus, Rr. v., [1789]
Stulier, Rr. v., [1870]
Stupnicki, Rr. v., [1822]
Styrczea (Stircze, Stircea), Freiherrn von
Szymonowicz, Freiherrn von
Tabora, Rr. v., [1788]
Tarangul, Edler v. Valeautsei, [1908/09]
Tarnowiecki Rr. v. Topor, [1782]
Teodorowicz, Rr. v., [1792]
Teutul, [Istritutz), Rr. v. (1788 / 1808]
Teutul, [Tautul), Rr. v. (1788]
Tilliman, Rr. v., [1788]
Tilzer, Edler v., [1883]
Tiron, Rr. v., [1788]
Tomiuk, Rr. v., [1793]
Tomurug, Rr. v., [1788]
Tomusey, [Tomusei), Rr. v. (1798]
Torbsiewicz, Rr. v., [1812]
Totoeskul, Rr. v., [1793]
Truxa Edler v. Santatruxa, [1913/16]
Turkul (Turcul) von Ostoja
Turnau, Edler v. Dobczyc, [1857]
Turza-Turzanski, Edler v., [1782]
Tuszynski, Rr. v., [1782]
Umlauff, Rr. v. Frankwell, [1860]
Unczowski, Edler v., [1901]
Ungurean, Rr. v., [1794]
Urbanski Rr. v. Nieczuja, [1782]
Vlachowicz, Rr. v., [1794]
Warko, Rr. v., [1788]
Warteresiewicz, Rr. v., [1896]
Wassilko von Serecki, Grafen, [Moldauisches Bojarengeschlecht]
Wazl, v., [1873]
Weglowski Rr. v. Miszowa, [1794]
Weisselberger, Edler v., [1916]
Werdesch, Rr. v., [1806]
Weriga, Rr. v., [1796]
Wessely, Fhr. v., [1772 / 1908]
Wielemans, Edler v. v. Monteforte, [1860]
Wildauer, Ritter v., [1877]
Wildburg, Fhr. v., [1754 / 1806]
Wisnyowski, v., [...]
Wlad, [Vlad), Rr. v. (1788 / 1798]
Wlayko, [Vlaicu), Rr. v. (1789 / 1849]
Wolan, Edler v., [1898]
Wolanski, Rr. v., [1825]
Wolczynski, Rr. v., [1788 / 1849]
Zacharisiewicz, Rr. v., [1812]
Zadurowicz, Rr. v., [1816]
Zerikiewicz, [1812]
Zgura, Rr. v., [1800]
Zieglauer v. Blumenthal, [1805]
Ziffer, Edler v. Teschenbruck, [1910]
Zopa, Rr. v., [1793 / 1803]
Zotta, Rr. v., [1788 / 1789 / 1790 / 1792]
Zurkan, Edler v., [1918]